Privacybeleid

Castle Club heeft dit privacybeleid opgesteld om gebruikers van de website op het volgende adres: https://castleclub.be/, (hierna de “Website”) op transparante wijze te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens door Castle Club worden verzameld en verwerkt.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft.
In dit kader bepaalt Castle Club alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. Hiertoe verbindt Castle Club zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de wet”) en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “de verordening”).
Het staat Castle Club vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en namens haar de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de “verwerker”). In voorkomend geval verbindt Castle Club zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende waarborgen biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot de Wet en de Verordening.

Verzamelde persoonlijke gegevens

Castle Club verzamelt en verwerkt verschillende soorten informatie over jou.
Via het contactformulier op de Site: uw e-mailadres, voor- en achternaam, en elk bericht dat u wilt verzenden.
Via de contactformulieren die gekoppeld zijn aan de sociale netwerken van Castle Club: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw postcode en uw sportkeuze uit een door Castle Club voorgestelde lijst.
Er worden geen gegevens automatisch verzameld door de Site zelf. De enige gegevens die we verwerken zijn de gegevens die u vrijwillig verstrekt. Andere informatie die automatisch kan worden verzameld, wordt alleen gedaan door statistische tools zoals Google Analytics en heeft alleen betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van uw browser en de geraadpleegde webpagina’s, maar blijft volledig anoniem.
Castle Club kan ook gegevens over jou verwerken van derden, zoals de sociale netwerken van Castle Club. Deze informatie wordt alleen aan ons verstrekt na een verzoek via de formulieren die beschikbaar zijn op de respectieve platforms.
De informatie is alleen voor intern gebruik en zal daarom nooit worden verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden met ons bedrijf. Deze gegevens worden echter wel openbaar gemaakt op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de politie, zonder voorafgaande toestemming van de houder van de gegevens.

Behandelingsdoelen
Uw persoonsgegevens worden verzameld om u informatie te kunnen verstrekken over de diensten die op de Website worden aangeboden; om marktonderzoek uit te voeren om de kwaliteit van de inhoud en de technische kwaliteit van de Website te verbeteren; om informatie te verstrekken, u een e-mail te sturen met een overzicht van de verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren, u per e-mail en/of telefoon te contacteren om een registratie te voltooien; om de technische administratie van de Website te beheren; wanneer de gegevens anoniem zijn geworden, om statistieken op te stellen of enquêtes uit te voeren over het aantal bezoeken aan de verschillende onderverdelingen van de Website.
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen in geen geval worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
De informatie die u ons geeft, kan in alle vertrouwelijkheid worden gedeeld met verschillende ontvangers. Castle Club maakt gebruik van zorgvuldig geselecteerde onderaannemers en dienstverleners (in het bijzonder IT-dienstverleners voor de veilige hosting van jouw gegevens en de software die ons team nodig heeft). Deze onderaannemers zijn in het bijzonder onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
In geval van een geschil kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde partij die verantwoordelijk is voor het beheer van geschillen (advocatenkantoor, incassobedrijf, enz.), die er ook voor zal zorgen dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

Bewaartermijn gegevens
We bewaren je gegevens voor de duur van onze relatie en tot 10 jaar na beëindiging daarvan. Na deze periode zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen of anonimiseren. U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens op voorwaarde dat dit geen invloed heeft op onze eigen rechten en verplichtingen (bijvoorbeeld wettelijke, boekhoudkundige of fiscale verplichtingen).

U hebt te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het ons per post te contacteren op het volgende adres Avenue de la Bécasse 16 1970 Wezembeek-Oppem. U kunt ook Neem contact met ons op via e-mail castle@sports-valley.be of telefoon +32 2 731 68 20.